هوشمند صفایی

هوشمند صفایی دارای دکتری کسب و کار ( DBA ) بیش از 25 سال با مدیریت در حوزه ستادی وزارت تعاون و ادارات کل تعاون استانهای تهران ، خوزستان و زنجان در بخش تعاونی فعالیت نموده است.

وی که عضو شورای عالی نخبگان بخش تعاونی و عضو خانه تعاونگران است به پاس تلاش برای توسعه تعاون در کشور  چهار دوره به عنوان مدیرکل نمونه انتخاب شده است.

عنوان مقاله: گزارش اجلاس مطالعاتی کمک به شرکتهای کوچک و متوسط