نادر هوشمندیار

نادر هوشمندیار (متولد سال 1334 در تهران) دارای مدرک تحصیلی دکترای علوم مدیریت، از مدیران تعاونی های فعال استان تهران در حوزه حمل و نقل ، رئیس نمایندگی خانه تعاونگران در استان تهران ، کارشناس ارشد و عضو شورای عالی نخبه گان بخش تعاونی است.

وی با عنوان پژوهشگر و مدرس دانشگاه علاوه بر نگارش مقالات متعدد، کتاب های "اثر بخشی و چالش های مدیریت" ، "توسعه و آموزش با تحلیلی از توسعه مدیریت نیروی انسانی" و " فقر و عدالت در اقتصاد ایران" را تالیف کرده است.