موسی نجفی

موسی نجفی مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس خانه تعاونگران استان هرمزگان