محمد ناظمي اردكاني

محمد ناظمي اردكاني (متولد سال 1334، اردکان ، استان یزد) داراي مدرک تحصيلي دكتراي مديريت منابع انسانی است. وی در دولت محمود احمدی نژاد ابتدا به سمت سرپرست وزارت تعاون منصوب شد و سپس با كسب راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي با عنوان وزير تعاون به عضويت هيات دولت در آمد و طی سال های 1384 تا 1385 به مدت 14 ماه در  این وزارت خانه فعالیت نمود و سپس با عنوان ریاست سازمان ملی استاندارد ، استاندار قم و ریاست سازمان ثبت احوال برگزیده شد. در دوران فعالیت محمد ناظمی اردکانی  9807  تعاونی و اتحادیه در کشور تشکیل و به ثبت رسید.