محمد صمیمی

محمد صمیمی متولد سال 1334 (شهرستان کاشمر ، استان خراسان رضوی) در سال 1369 مبادرت به تاسیس اولین مدرسه غیرانتفاعی در شهرستان کاشمر در مقاطع ابتدایی و راهنمایی نمود. وی در سال 1381 مالکیت مدرسه مذکور را به شرکت تعاونی آموزشی فرهنگی تبدیل و فعالیت خود را در بخش تعاونی آغاز نمود.

وی موسس ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی آموزشی فرهنگی غیردولتی شهاب کاشمر است. در نتیجه تلاش ومدیریت وی ، این تعاونی طی سه سال متوالی 1390 ، 1391 و 1392 به عنوان شرکت تعاونی نمونه و برتر استان خراسان رضوی انتخاب شد.

محمد صمیمی همچنین در سال 1394 موفق به دریافت جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی شد.