محمد بداغي

محمد بداغي متولد 1337  آشتیان در استان مرکزی و دارای مدرک تحصیلی دیپلم است. وی بیش از 31 سال در بخش تعاونی فعالیت دارد و در کارنامه خود سوابق زیر را دارد:

  • بازرس اتاق تعاون ایران
  • مديرعامل اتحاديه شرکتهاي تعاوني مصرف راه آهن
  • عضو هیئت مدیره اتحاديه شرکتهاي تعاوني نظارت و هماهنگی
  • عضو هیئت مدیره اتحاديه سراسری  شرکتهاي تعاوني کارکنان دولت - اسکاد
  • عضو هیئت مدیره تعاوني مصرف راه آهن قم
  • عضو هیئت مدیره تعاوني همیاران