محمد اسلامی نسب

محمد اسلامی نسب (متولد سال 1333 در شهرستان لامرد، استان فارس)  کارشناس ارشد مدیریت دولتی،  بیست و یک سال سابقه فعالیت در بخش تعاونی دارد. وی از سال 1374 تا 1387 مدیرعامل و از سال 1377 تا 1393 رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف کارکنان دولت (اسکاد) بوده و در راستای گسترش شبکه توزیع تعاونی های کارمندی در سراسر کشور فعالیت کرده است. محمد اسلامی نسب از سال 1362 به مدت هفت سال معاون وزارت بازرگانی بوده و مدیرمسئول فصلنامه همیار است.