مالک اسد زاده

مالک اسد زاده متولد اردبیل و از فعالان بخش تعاونی استان اردبیل  در کارنامه خود خدمات و فعالیت های زیر را دارد.

- رئیس اتاق تعاون استان اردبیل از سال 85 تا 93

-مدیر اجرائی دانشگاه جامع علمی کاربردی تعاون استان اردبیل به مدت 8 سال

-رییس هیئت مدیره بنیاد توسعه کارآفرینی تعاون استان اردبیل از سال 87

-رئیس خانه تعاونگران استان اردبیل از سال 1391

-عضو خانه تعاونگران ایران