عليرضا اميرحسنخاني

عليرضا اميرحسنخاني ( متولد سال 1347در شهرستان فردوس ، استان خراسان جنوبي) كارشناسي ارشد مديريت اقتصاد، مدير عامل شرکت تعاونی ثامن الحجج و بيمارستان بنت الهدي مشهد و عضو خانه تعاونگران ایران است. وی که بیش از 20 سال سابقه فعالیت در بخش تعاونی دارد،  موسس و رئيس هئيت مديره شرکت تعاوني اعتبار مولي الموحدين بوده است.

شرکت تعاونی مولی‌الموحدین در سال 1377 تحت عنوان شرکت تعاونی اعتبار آزاد تاسیس شد. این تعاونی با مشارکت موثر در تاسیس بانک غیردولتی ایران‌زمین فعالیت‌ها و خدمات مالی و اعتباری خود را به بانک منتقل نمود و با تغییر در مفاد اساسنامه با عنوان شرکت تعاونی مولی‌الموحدین به کار خود ادامه داد.