عبدالرضا شیخ ‌الاسلامی

عبدالرضا شیخ ‌الاسلامی (متولد ۱۳۴۶ ، نوشهر، استان مازندران) دارای مدرک دکترای مهندسی عمران ، در کارنامه خود سابقه سرپرستی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، مشاور رئیس جمهور و استانداری هرمزگان را دارد. وی در ۱۵ مرداد ۱۳۸۸، توسط محمود احمدی‌نژاد با عنوان  وزیر کار وامور اجتماعی تعیین شد.  پس از تجمیع وزارت کار در وزارتخانه‌های تعاون و رفاه اجتماعی، عبدالرضا شیخ الاسلامی در 12 مرداد 1390 با عنوان اولین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شد و تا 1۵ بهمن ماه 1391 عهده دار این سمت بود. در دوران فعالیت عبدالرضا شیخ ‌الاسلامی 17994 تعاونی و اتحادیه در کشور تشکیل و به ثبت رسید.