سیدجواد رضویان راد

سیدجواد رضویان راد، متولد 1344 ، دارای مدرک تحصیلی مهندسی منابع طبیعی از دانشگاه تهران از تعاونگران فعال استان خراسان رضوی می باشد. 

بخشی ازکارنامه تعاونگری سیدجواد رضویان راد:

  • دبیر و عضو هیات مدیره اتاق تعاون خراسان رضوی
  • عضو هیات مدیره اتاق تعاون ایران
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکتهای صنعتی
  • مسئول دفتر نمایندگی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون جمهوری اسلامی ایران در خراسان رضوی
  • رئیس خانه تعاونگران استان خراسان رضوی
  • عضو کمیسیونهای تخصصی اتاق تعاون ایران