حمید دنیائی

حمید دنیائی متولد 1345 (زنجان) فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی در سال 1372 به استخدام وزارت تعاون در آمد و بیش از 23 سال برای توسعه بخش تعاونی در استان زنجان تلاش و فعالیت نموده است.

بخشی از سوابق وی :

- مدیر امور تعاون

-معاون مدیرکل تعاون استان زنجان        

-کارشناس مسئول تعاون

-رئیس اداره امور تعاونی ها                           

 - رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان اداره کل تعاون استان زنجان

  - رئیس هیئت مدیره تعاونی اعتبار کارکنان اداره کل تعاون استان زنجان

-  عضو خانه تعاونگران ایران

 مقالات:

تالیف مقاله عوامل موثر بر تقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونی های کشاورزی استان زنجان چاپ شده در مجله علمی ترویجی تعاون شماره 3 پاییز 1389 و در کتاب مجموعه مقلات کنفرانس بین المللی ظرفیت های بخش تعاون کیش در سال 1390

تالیف مقاله تحلیل عاملی راهکارهای ارتقاء بهره وری در تعاونی های کشاورزی استان زنجان از دیدگاه مدیران تعاونی ها چاپ شده در مجموعه مقلات کنفرانس بین المللی ظرفیت های بخش تعاون کیش در سال 1390

تالیف مقاله سنجش کارآفرینی  ومیزان موفقیت تعاونی های کشاورزی از دیدگاه مدیران تعاونی ها پذیرفته شده جهت کنفرانس دانشگاه علمی و کاربردی ابهر .

ارائه مقاله  موانع کار آفرینی در تعاونی های کشاورزی استان زنجان از دیدگاه کارشناسان مرتبط با تعاونی ها  پذیرفته شده  جهت کنفرانس دانشگاه علمی و کاربردی ابهر .

تالیف تحليل عاملي  راهكارهاي ارتقاء  بهره وري تعاوني هاي كشاورزي استان زنجان از ديدگاه  مديران تعاوني ها