حمید انصاری

حمید انصاری ( متولد 1322 در شهر اراک، استان مرکزی) دارای  دکترای سازمان های مشارکتی، از مهر 1353 تا بهمن 1385 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران فعالیت آموزشی و پژوهشی داشته است. وی که سابقه مديريت گروه آموزشي برنامه‏ ريزي و رفاه اجتماعي و ریاست موسسه تحقيقات تعاون دانشگاه تهران را در کارنامه خود دارد،  کتاب‌های مبانی تعاون و تعاونی ها در هزاره سوم را تالیف و کتاب فرهنگ علوم اجتماعی را نیز ترجمه نموده است. وی همچنین مقالات متعددی را در رابطه با تعاونی ها به رشته تحریر در آورده است که، تحلیلی بر اصول تعاون، تعاونی ها در بخش منابع طبیعی و پاراداکس کار گروهی و مالکیت و تعاونی های زنان روستایی ضرورت با موج از جمله آنهاست. حمید انصاری عضو انجمن علمی تعاون ، خانه تعاونگران ایران و انجمن جامعه‌شناسی ایران است.

 خانه تعاونگران در سال 1390 با اعطای نشان تعاون یار از حمید انصاری به پاس تلاش وی در راستای توسعه مبانی نظری تعاونی تجلیل نمود.