آیت الله اسدالله بیات زنجانی

آیت الله اسدالله بیات زنجانی (متولد سال ۱۳۲۰ در شهرستان زنجان) نماینده و عضو هیئت رئیسه سه دوره اول مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس دوره سوم مجلس شورای اسلامی و عضو شورای بازنگری قانون اساسی بود.

 آیت الله اسدالله بیات زنجانی با عنوان رئیس کمیسیون بخش تعاون در مجلس شورای اسلامی از لوایح و طرح های مربوط به این بخش حمایت کرد.